پروژه ها

پروژه هایی که تماما و یا بخشی از آنها در آزمایشگاه شرکت کاوشگران طبیعت پاک انجام شده است:

سمیت نانو ذره اکسید روی بر گونه های جلبک Scenedesmus spp. وChlorella spp.

سمیت زیستی نانو ذرات اکسید سیلیس بر دافنی مگنا و کپور معمولی
اثر سميت نانو ذرات اكسيد سيليس و آلومينيوم بر روي جلبك دونليلا Dunaliella salina
تاثير جوامع ساحلي بر فيتوپلانكتونهاي حاشيه اي سواح جنوب غربي درياي خزر

بررسي تاثير سميت ناشي از جلبك spumigena Nodularia بر تغييرات هيستو پاتولو‍ ژيك بافت كبد و عضله بچه ماهي سفيد

تاثير عوامل محيطي بر تنوع و تراكم جمعيت دياتومه هاي شاهرود
تولید پودر سبز – فاز اول تولید پروتئین گیاهی حاوی ترکیبات معدنی ارزان قیمت

بررسي سميت نانو ذره دي اكسيد قلع روي دو جلبك Scenedesmus dimorphus , Chlorella vulgaris  و زئوپلانكتون Daphnia magna

استخراج عصاره جلبک دریایی Gracilaria Rhodophyta و ارزیابی اثرات ضد باکتریایی آن

تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد و آبشش بچه ماهی سوف سفید  Sander lucioperca ناشی از تاثیر سمیت جلبک Nodularia spumigena

بررسي جوامع جلبكي سد يامچي و بالا دست آن و تاثير سد روي جوامع جلبكي پايين دست رودخانه باليخلو اردبيل

استخراج عصاره از ریز جلبک Scenedesmus dimorphus و بررسی خواص ضد باکتریای آن بر پاتوژن های انسان و ماهی

استخراج عصاره از  ریز جلبک Chlorella vulgaris و بررسی خواص ضد باکتریای آن بر پاتوژن های انسان و ماهی

بررسی اثر سمیت نانو ذره مس بر روی گونه جلبک Scenedesmus dimorphus

 

 

Powered By ipiran
Language: Persian English