بیوتکنولوژی

خدمات بخش بیوتکنولوژی شامل موارد زیر میباشد:

بررسی فعالیت ضد باکتری بروش چاهک Well-diffusion
بررسی فعالیت ضد باکتری بروش کمترین غلظت بازدارنده یا MIC
بررسی فعالیت ضد باکتری بروش کمترین غلظت کشنده یا MBC
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان با استفاده از DPPH
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان با استفاده از ABTS
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان بروش FRAP
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان بروش فسفومولیبدات
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان، اندازه گیری توانایی کاهشی
تعیین میزان فنول کل با استفاده از معرف فولین-سیوکالتو
تعیین میزان فلاونوئید
تعیین میزان تانین
بررسی سمیت مواد بروی ریز جلبک ها
بررسی سمیت مواد بروی دافنی
بررسی سمیت مواد بروی آرتمیا
بررسی فعالیت ضدکرم مواد 
تعیین میزان پروتئین بافت گیاهی بروش بردفورد
تعیین میزان چربی بافت گیاهی
استخراج و اندازه گیری اسید های چرب 
اندازه گیری فلزات در انواع بافت
استخراج عصاره بروش سوکسله
اندازه گیری خاکستر Total ash
اندازه گیری خاکستر سولفاته Sulfated ash
اندازه گیری میزان رطوبت Loss on drying
استخراج پلی ساکارید

 لطفا برای اطلاع از قیمت ها و نحوه نمونه برداری با ما تماس بگیرید.

بمنظور بهره مندی از تخفیف به طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مراجعه شود.


Powered By ipiran
Language: Persian English